Maak Direct Bezwaar Tegen Het Uwv - Advocaat Uitkering

Gepubliceerd sep. 30, 22
6 min read

Dubbele Heroverweging Bij Bezwaar Tegen Wia-uitkering - advocaatuitkeringen.nl

De Wet WIA (de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen) regelt het recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dat is het geval als je twee jaar (104 weken) ziek bent. Het UWV beoordeelt wat je wel en niet meer kunt en kijkt dan hoeveel je nog (in theorie) zou kunnen verdienen met ander werk. wia uitkering afgewezen.

Het UWV houdt regelmatig herbeoordelingsgesprekken. Dan wordt gekeken of de medische situatie verbeterd is of juist is verslechterd. Dat kan betekenen dat je uitkering soms hoger wordt, maar uiteraard ook dat je uitkering wordt verlaagd of zelfs stopt. Als je het er niet mee eens bent, kan je in bezwaar gaan. wia aanvraag afgewezen .

Als je door het UWV 80-100% arbeidsongeschikt bent verklaard (‘afgekeurd’), kan je wellicht recht hebben op een IVA-uitkering. Dat kan alleen als jouw medische situatie (helaas) niet meer kan verbeteren. Bijvoorbeeld bij een progressieve ziekte, of bij een aandoening waarbij de artsen niet meer weten hoe ze je beter kunnen maken.

Er zijn nog wel meer situaties waarin je aanspraak kan maken op een IVA-uitkering. Voor meer informatie, neem gerust contact op. De belangrijkste voorwaarde is in elk geval dat de arbeidsongeschiktheid naar verwachting nog lang zal duren (wia afgewezen wat nu - advocaatuitkeringen.nl). Dit noemt het UWV volledige en ‘duurzame’ arbeidsongeschiktheid. Als je een IVA-uitkering krijgt, wordt je meestal niet meer opgeroepen voor herkeuringen.

De Beslissing Van Uwv Is Te Laat, Wat Kan Ik Doen? - Advocaat Uitkering

De duur van de uitkering hangt af van je arbeidsverleden (hoelang heb je gewerkt voordat je ziek werd). Het is vergelijkbaar met de opbouw van je WW-rechten. De loongerelateerde uitkering duurt maximaal 24 maanden. Na afloop van deze uitkering, krijg je een brief van het UWV, waarin staat welke uitkering je daarna krijgt.

Wia-uitkering (Onterecht Stopgezet) - advocaatuitkeringen.nlUwv Verstrekt Uitkeringen Zonder Verplicht Medisch Oordeel Arts - advocaatuitkeringen.nl

Als je 80-100% arbeidsongeschikt bent en het UWV vindt nog steeds dat er nog verbetering (herstel) mogelijk is, dan verandert er niet zoveel. Je krijgt een loonaanvullingsuitkering, die ongeveer net zo hoog is als de loongerelateerde uitkering. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen 35-80% hangt de soort uitkering die je kan krijgen, af van de vraag of je werkt of niet.

Dit noemen ze de restverdiencapaciteit. Als je maandelijks 50%-99% van die restverdiencapaciteit verdient, krijg je een loonaanvullingsuitkering. Dat is 70% van je WIA-maandloon (laatst verdiende loon) minus 70% van je restverdiencapaciteit. Afhankelijk van hoeveel je werkt, heb je dus minder inkomen dan tijdens de loongerelateerde uitkering, maar (meestal veel) meer dan wanneer je niet zou werken.

De hoogte van dit bedrag verschilt per situatie (wia aanvraag afgewezen - advocaatuitkeringen.nl). Voor een gezin met kinderen geldt een hoger minimum dan een alleenstaande. Ook maakt het uit of je alleen woont of dat je met huisgenoten woont.

Wia Wga En Iva Bezwaarschrift Procedure

Is uw aanvraag voor een uitkering WIA afgewezen door het UWV of bent u het oneens met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid? Walker & Wittensleger advocaten zorgt ervoor dat tijdig bezwaar wordt ingediend tegen deze beslissing. Onze deskundige advocaten hebben ruime ervaring op het terrein van socialezekerheidswetgeving - wia uitkering afgewezen - Advocaat Uitkering. Ons advocatenkantoor staat sinds 2001 cliënten bij die problemen hebben met het UWV, de SVB of de Sociale Dienst van de gemeente.

Afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij vragen dat voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat de juridische kosten grotendeels door de overheid worden betaald. wia afgewezen wat nu - advocaatuitkeringen.nl. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is de opvolger van de WAO.

In de brief die u na uw aanvraag heeft gekregen, staat wanneer wij moeten beslissen of u een WIA-uitkering krijgt. Als wij deze datum niet halen, nemen wij contact met u op om te vragen of u een voorschot wilt. We doen dit uiterlijk 2 weken voordat uw uitkering in zou moeten gaan.

Als u andere inkomsten heeft, dan trekken wij die van het voorschot af. Het voorschot stopt als wij een beslissing hebben genomen over uw aanvraag. Als u een WIA-uitkering krijgt, dan kijken wij naar de hoogte van uw voorschot. Dit doen we op de volgende manier: We kijken naar het bedrag dat u in totaal aan voorschotten heeft gekregen.

Bezwaar Tegen Afwijzing Uitkering

Is het bedrag van uw WIA-uitkering hoger? Dan ontvangt u van ons het verschil. Is het bedrag van uw WIA-uitkering lager? Dan hoeft u dit meestal niet terug te betalen. Wij waren te laat met onze beslissing en daar mag u geen nadeel van hebben. We kijken nog wel of u andere inkomsten had waarmee wij geen rekening hebben gehouden.

Dit deel moet u wel aan ons terugbetalen. Als wij uw aanvraag voor een WIA-uitkering afwijzen, dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. Beslissen wij dat u een WW-uitkering krijgt? Dan verrekenen we het WIA-voorschot achteraf met het bedrag dat u nog aan WW krijgt. Is het bedrag dat u nog aan WW krijgt hoger? Dan ontvangt u van ons het verschil.

Ook hier kijken we of u geen andere inkomsten had waarmee wij geen rekening hebben gehouden. Dit deel van het te veel ontvangen voorschot moet u wel altijd aan ons terugbetalen. Als u geen WIA- of WW-uitkering krijgt, dan hangt het van uw situatie af of u het voorschot terug moet betalen.

Heeft u een WIA-uitkering, Ziektewet-uitkering, Wajong, WW of bijstandsuitkering aangevraagd en is deze afgewezen? Om succesvol te zijn in een bezwaar procedure bij het UWV is medische informatie van uw artsen en andere behandelaars essentieel en is het van groot belang dat de juiste juridische argumenten (gronden) worden aangevoerd in bezwaar. wia uitkering afgewezen.

Wia Uitkering Afgewezen - Advocaat Uitkering

Vaak denken mensen dat het percentage arbeidsongeschiktheid hoger is naarmate de lichamelijke of psychische klachten groter zijn. Dit is echter niet het geval. Een UWV procedure werkt anders. Het percentage arbeidsongeschiktheid is gekoppeld aan het verlies van inkomen. Hoe hoger het inkomen was hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage zal zijn. Eerst zal de verzekeringsarts in kaart brengen welke diagnoses er zijn en welke beperkingen in de functionele mogelijkheden daaruit voortvloeien.

Wat Zijn De Verplichtingen Na Twee Jaar Ziekte? - advocaatuitkeringen.nlUw Werknemer Weigert Een Uitkering Aan Te Vragen - Advocaat Uitkering

Het gaat erom welke bewegingen u niet meer kan maken of welke handelingen u niet meer kan verrichten en wat u nog wel kunt. Dat noteert de verzekeringsarts van het UWV in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), met zes rubrieken en diverse onderdelen. Vervolgens gaat de arbeidsdeskundige van het UWV met behulp van een database (CBBS) aan de slag om te kijken welke functies u nog zou kunnen uitvoeren op basis van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

Aan die functies zijn uurlonen gekoppeld en het middels uurloon wordt genomen om te berekenen hoe groot de achteruitgang in inkomen is. Door middel van een formule wordt vervolgens het percentage arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Bij een Ziektewet-uitkering is de beoordeling van het UWV in het kader van de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling (EZWB) hetzelfde als bij een aanvraag voor een WIA-uitkering. wia afgewezen wat nu - Advocaat Uitkering.Ook hier spelen de medische rapportages een grote rol. Tegenwoordig (sinds 2015) is de Wajong-beoordeling heel streng. Alleen als u geen arbeidsvermogen heeft en dit duurzaam is, kunt u nog een Wajong-uitkering krijgen. De voorwaarden voor arbeidsvermogen zijn:– tenminste 4 uur per dag belastbaar zijn, of tenminste 2 uur per dag belastbaar zijn en tenminste het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;– tenminste 1 uur aaneengesloten kunnen werken;– beschikken over basale werknemersvaardigheden;– een taak kunnen uitvoeren in een arbeidsorganisatie.

Meer van Kosten

Navigation

Home

Latest Posts

Bezwaar Wia Uitkering Bij Het Uwv

Published Jan 15, 23
6 min read

Bezwaarschrift Uwv Voorbeeld

Published Dec 23, 22
8 min read

Stappenplan Bezwaar En Beroep

Published Dec 22, 22
9 min read